KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ 

Değerli İlgili,

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ; 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve ilgili yürürlük maddesi uyarınca anılan kanunun 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

KVKK uyarınca veri işleyen ve/veya veri sorumlusu sıfatıyla BTL Reklam ve Mimarlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti olarak; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep edilen ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek ve muhafaza edilebilecek olup verilerinizin güvenliği için maksimum özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz, internet sitemiz ve e-postalarınız, mobil uygulamalarımız, satış, pazarlama ve kalite departmanı, çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, Internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

BTL Reklam Ve Mimarlık Hizmetleri olarak kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amaçları ile hukuki sebepleri ise; müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması ve takibi, satış ve satış sonrasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Dış montajda hizmet verilebilmesi, tüm hizmetlerin verilebilmesi ve kayıtlarının açılabilmesi, faturalandırma işlemleri de dâhil mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgilenilen ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmeniz için ilgili birimlerin tarafınızla iletişime geçebilmelerinin ve memnuniyetinizin sağlanması,  şirketimizin ve sizlerin hukuki güvenliğinin sağlanabilmesi, ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi, ürün ve hizmetlerimizin mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapılabilmesi, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi, müşteri portföyümüzün ve müşteri ihtiyaçlarımızın analiz edilebilmesi, elektronik veya kâğıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesidir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı kurum veya kuruluşlar ile bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir.

KVKK’ nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca bizimle her zaman iletişime geçme, işlenen kişisel verilerinize erişme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkınızı kullandığınıza ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve diğer haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye www.btlreklam.com adresinden ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!